Türkiye’de Fen Eğitiminin Tarihi

Türkiye Fen Eğitiminin Tarihi

Eğitim sistemini oluşturan temel öğelerin başında öğretim programı gelmektedir. Dolayısıyla eğitimde reform çalışmaları öğretim programları üzerinde yoğunlaşmaktadır (MEB, 2017).

Ülkelerin fen bilimleri eğitimine ayrıca önem vermesi, bilim ve teknoloji konusunda geri kalmayı istememelerinden ve gelişimin temsilcisi bireyler yetiştirmeyi istemelerinden kaynaklanmaktadır (Ayas, 1995). Bu açıdan düşünüldüğünde Türkiye’ de eğitimin niteliğini yükseltmek için birtakım çalışmalar yapılmıştır. 1920’lerde davet üzerine ülkemize gelerek eğitim sistemimizin yapısını inceleyen ünlü sosyolog ve eğitimci Dewey görüşlerini bildiren bir rapor hazırlamıştır. Raporda “Eğitim programları ve öğretim yöntemleri öğrencilerin hayattaki ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.” şeklinde bir öneri getirmiştir. Bu öneriler doğrultusunda eğitim yeniden şekillendirilmeye çalışılmıştır.

 Batılı ülkelerin fen bilimlerinde yeniden yapılandırmaya gittiği yıllarda Türkiye’de 1948’de yeni bir program hazırlanmıştır. Bu fen programında “hayat bilgisi”, “tabiat bilgisi”, “aile bilgisi”, “ tarım-iş” üniteleri yer almıştır.

1959 yılında OECD’nin  (Uluslararası İşbirliği Kalkınma Örgütü ) desteği alınarak yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı modern fen eğitimi çalışmaları başlatılmıştır. 1965 yılına kadar ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu süre zarfında Ders Araçları Yapım Merkezi (1961) kurulmuş, öğretmenlere eğitim verilmiş, fen ve matematik kitaplarından bazıları Türkçeye çevrilmiştir. Yine bu süreçte Ford Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya göre “Fen Lisesi Projesi” başlatılmıştır. Bu projeye göre orta öğretimdeki eğitimin modernleşmesi amacıyla “fen lisesi” adı ile bir lise kurulacak ve bu lise modern eğitimin öncüsü olacaktır (Demirbaş ve Soylu, 2000). Yapılan çalışmalar neticesinde 1964’de 300 öğrenci ile Ankara Fen Lisesi eğitime başlamıştır.

Fen dersleri 1968 yılında “Fen ve Tabiat Bilgileri” olarak okutulmaya başlanmıştır.1974 yılında ise ünitelerde fazla değişiklik yapılmadan önce “Fen ve Tabiat Bilgileri” olarak adlandırılan ders “Fen Bilgisi” dersi olarak değiştirilmiştir. 2000 yılında fen programında bir takım değişiklikler yapılmış, yapısalcı yaklaşım ilkesine göre dersler işlenmeye başlamıştır.

2004-2005 yılında ilköğretim müfredatı değiştirilmiş, “Fen Bilgisi” olarak adlandırılan ders “Fen ve Teknoloji” olmuştur. Bu değişiklik sarmallık ilkesine göre yapılmıştır.2005-2006’da resmi olarak ilköğretimlerin ilk kademesinde, 2006-2007’de ise ilköğretim ikinci kademenin 6.sınıflarında uygulanmaya başlanmıştır.