Çoklu Zeka Araştırma Deseni

Çoklu Zeka Araştırma Desenleri

 
Sınıfların, okulların, öğretim materyallerinin ya da öğretim yöntemlerinin farklılık gösterdiği durumlarda yarı deneysel araştırma desenini kullanmak uygundur. Bu tür bir desende bir amaç doğrultusunda sınıflar olduğu gibi araştırmaya dahil edilir (Karasar, 2005; McMillan ve Schumacher, 2006).
 
Araştırmada, çoklu zeka kuramına göre hazırlanan sınıf içi uygulamaların etkisini belirlemek amacıyla, deneme modelleri olarak adlandırılan ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Buna göre, çoklu zekâ materyalleri kullanılarak yapılan öğretim ile geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan öğretimin; 8.sınıf TEOG sürecindeki öğrencilerin fen tutumu ve fen başarısını ne kadar etkilediği araştırılmıştır.
 
Eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda deneysel çalışmaların tam anlamıyla gerçek olması mümkün gözükmemektedir. Bu duruma sebep olarak okul yönetimince örneklemi oluşturan deney ve kontrol gruplarına öğrencilerin tarafsız bir şekilde atanamayacağı gösterilebilir. Bu sebepten dolayı önceden belirlenmiş şubelerden birisi deney diğeri kontrol grubu olarak seçilir. Eğitim ile ilgili araştırmalarda sıklıkla tercih edilen bu çalışma biçimine yarı deneysel model denir (Özmen, 2015).
 
Bu araştırmada kurum tarafından daha önce atanmış olan iki 8.sınıf şubesinden biri deney grubu diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde yer alan “Asitler ve Bazlar” konusu deney grubuna çoklu zekâ stratejileri ve etkinlikleri uygulanarak anlatılmıştır. Kontrol grubuna ise aynı konu ekstra bir etkinlik yapılmadan geleneksel yöntemlere göre anlatılmıştır. Her iki grupta da MEB müfredatına göre belirlenen kazanımlar baz alınmıştır. Deney ve kontrol grubuna öğretimden önce ve sonra uygulanan testler Tablo 3.1’de verilmiştir.
 

Tablo 3.1 Araştırmanın Deney Deseni 

Gruplar Ön test Uygulanan Yöntemler Son test
Deney Grubu ÖTF, ÇZE, FBTÖ, FBBT Çoklu Zekâ Destekli MEB Müfredatına Uygun Öğretim FBTÖ,
FBBT.
Kontrol Grubu ÖTF, ÇZE, FBTÖ,    FBBT MEB Müfredatına Uygun Geleneksel Öğretim FBTÖ,
FBBT.
(ÖTF; Öğrenci Tanıma Formu, ÇZE; Çoklu Zekâ Envanteri, FBTÖ; Fen Bilimleri Tutum Ölçeği, FBBT; Fen Bilimleri Başarı Testi ) .