Öğretim Programında Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Öğretim Programında Benimsenen Strateji ve Yöntemler
 
Strateji seçimi öğrencilere kazandırılacak davranışların etkinliklerinin planlanması noktasında oldukça önemlidir. Benimsenen stratejiye göre araç gereç seçimi, yöntem, teknik değişmektedir (Kaptan, 1999 ).

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğrenciyi temel alan öğrenme ortamlarında (problem, proje, argümantasyon, iş birliğine dayalı öğrenme vb.) derslerin yürütülmesi öngörülmüştür. Öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf/okul içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından da (okul bahçesi, bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb.) faydalanılır. Öğrencilerden beklenen proje tasarlama, model ve ürün oluşturma, ürünü tanıtma vb. performansların mümkün olduğu kadar sınıf içinde ve öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Etkinliklerin okul atmosferi içerisinde akranları ile birlikte yapılması beklenmektedir. Öğrenme süreci; keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilerin kendilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade ederek iletişim ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine imkân tanıyan fırsatların öğrencilere sunulması beklenmektedir. Öğrencilerin fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri, düşüncelerini farklı gerekçelerle destekleyebilmeleri ve arkadaşlarının iddialarını çürütmek amacıyla karşıt argümanlar geliştirebilmeleri için bilimsel olgulara yönelik yarar-zarar ilişkisini tartışabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerinin geçerli verilere dayalı oluşturdukları iddiaları haklı gerekçelerle sundukları tartışmalarda yönlendirici ve rehber rolü üstlenir (MEB, 2016 ).

Öğrencilere kendi öğrenme yöntemlerinin -öğrenme stratejilerinin- öğretilmesi başarılarını artırmada ve gelecek yaşantılarında değişime açık bireyler olmalarını sağlamada çok önemli bir yoldur. Öğrencilerin öğreneceği bu stratejiler kendi öğrenmelerini yönetebilmelerine ve mesleki gelişimlerini kontrol edebilmelerine katkı sağlayacaktır (Açıkgöz, 1998).

Öğrenmeyi öğrenme, en etkili öğrenme öğelerindendir. Öğrencilerin yararlanabileceği birçok öğrenme stratejisi vardır. En verimli strateji; kalıcı öğrenmeyi sağlayan, bilgiyi üretmeyi sağlayan ve öğrencinin kendine inanmasını sağlayan stratejidir.