Öğretim Programında Temel Beceriler

Öğretim Programında Temel Beceriler

İyi bir eğitimin yolu bireysel farklılıkları dikkate almaktan geçmektedir. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumları farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkların doğuştan mı getirildiği yoksa sonradan mı kazanıldığı önemli değildir. Önemli olan nokta, bu farklılıklar dikkate alınmadan yapılacak eğitimin beklenen sonucu getirmeyeceğidir (MEB, 2016).

Her bireyin yetiştiği kültür, hayata bakış açısı, sahip olduğu sosyoekonomik yaşantı birbirinden farklıdır. Bu değişkenler eğitim öğretimde çok önemli olan algılama yeteneğini de etkilemekte ve farklılaştırmaktadır. Bu farklılıkların dikkate alındığı bir eğitim ortamında sonuçların da çok daha güzel olacağı muhakkaktır.
 
Öğretim Programı uygulanırken bireysel farklılıklar, bütün öğrenciler için olduğu kadar özel gereksinimli öğrenciler için de üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan biridir. Bu nedenle Öğretim Programı uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli; öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalı ve planlamalar yapılmalıdır (MEB, 2016).

Yeni öğretim yaklaşımlarına göre öğrenci pasif bir şekilde bilgileri alan değil, öğrenme sürecinde aktif ve bilgiyi yapılandıran bir bireydir. Öğretimdeki yeni yaklaşımların özelliklerine bakıldığında iki önemli öğe ile karşılaşırız. Birincisi bireysel farklılıklar, bir diğeri ise yaparak yaşayarak öğrenme ilkeleridir (Gültekin, 2004).

Öğrencilerin öğrenme ve öğretmenlerin öğretme modellerini birbirine bağlamak için bilgiyi edinmek, becerileri geliştirmek ve yetkinlikleri artırmak şeklinde ifade edilebilecek üç durumun birlikte ele alınması gerekir. Bilginin edinilmesinin kolaylaştığı günümüzde bilgiyi kullanma ve üretme ön plana çıkarken diğer insanlarla birlikte mutlu bir yaşam sürdürebilmek için öğrencilerin temel becerilerinin de geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (MEB, 2016).

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda “beceri” öğrenme alanı kapsamında aşağıdaki alt alanlara yer verilmiştir: