Öğretim Programının Amaçları

Öğretim Programının Genel Amaçları

Günümüz eğitim anlayışı öğrencinin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinden ziyade, bilginin birey için anlamlı ve yaşantısal hâle getirilmesi esasına dayanmaktadır. Eğitim felsefesinde yaşanan bu değişim, eğitim sistemlerinin yeniden düzenlenmesini, kapsamlı ve sürdürülebilir müdahalelerle sürekli olarak yenilenmesini zorunlu kılmakta hatta bu güncelleme ve geliştirme çalışmalarının, eğitimin ayrılmaz bir parçası hâline gelmesine neden olmaktadır. Öğretim programlarında doğa bilinciyle desteklenen bir çevre anlayışına sahip öğrencilerin yetiştirilmesiyle beraber, öğrenmenin sadece okul mekânları veya sınıflarla sınırlı olmadığı, bütün hayatı kapsadığı fikrini temele alan, öğrenilenlerin günlük hayatta kullanılabilmesinin yolunu açan bir yaklaşım dikkate alınmıştır (MEB, 2016).
 
Yaşadığımız çağda bilgiye ulaşmak eski çağlara göre çok daha kolaydır. Bilgiyi ezberleyen ve olduğu gibi kabul eden anlayıştan ziyade bilgiyi bütünleştiren, okulda öğrendiği bilgiyi gerçek yaşamda kullanabilen ve elde ettiği birikimle üretim yapabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Okulda öğrenilen fen ve çevredeki doğal ortamlardan öğrenilen gerçek fen olmak üzere iki türlü fen vardır. Öğrenciler gerçek fen olaylarının oluştuğu doğal ortamlarda yaşadıklarından dolayı bu konu hakkında deneyim ve zengin fikir sahibidirler. Doğa olayları dört boyutlu oluşur. Bizler ise eğitim öğretimi yapay modellerle yapay ortamlarda yaparız. Dolayısıyla sınıf ortamında anlatmaya çalıştığımız doğa olaylarının birçok özelliği kaybolur. Doğa olaylarını ancak iki boyutlu olarak aktarabildiğimizden öğrencilerin hafızasına yerleşmesi zordur. Bu durumda gerçek bilgi ve bizim tasarladığımız olay tam örtüşmez. Öğrenciler öğrendikleri ve gerçekte yaşadıkları arasında ilişki kurmakta, bilgileri transfer etmekte zorlanırlar. Bu nedenle öğretme ve öğrenme ile ilgili yaklaşımlar dikkate alınmalıdır (Soylu, 2004).
 
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçları şunlardır:
 
• Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,
• Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, 
• Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
• Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak, 
• Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, 
• Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak, 
• Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,
• Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,
• Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek,
• Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak