Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanmış Ders Kitapları

Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanmış Ders Kitapları ve Çoklu Zekâ Kuramı

Eğitimcilerin bir hayli dikkatini çeken çoklu zekâ kuramı ile ilgili 2000-2017 yılları arasında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir kısmı öğrencilerdeki çoklu zekâ profilini incelemiş, bir kısmı çoklu zekâ ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemiş, bir kısmı çoklu zekâ ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çoklu zekâ ve ders kitapları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar olduğu gibi çoklu zekâ ve eğitim programı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Okul öncesinden liseye kadar her kademede çoklu zekâ ile ilgili çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Oral (2001) üniversite öğrencilerinin okudukları bölüme göre çoklu zekâ alanları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Toplamda 615 öğrenci ile yürütülen çalışmaya 311 Eğitim Fakültesi öğrencisi, 250 Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi, 54 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi katılmıştır. Veri olarak “Çoklu Zekâ Envanteri 2000” kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin seçtikleri bölümlerin çoklu zekâ alanları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Beden Eğitimi (bedensel zekâ ), Fen Bilimleri ve Matematik (mantıksal matematiksel zekâ ), Tarih, Yabancı Dil, Edebiyat (sözel-dilsel zekâ ), Resim-İş (Görsel zekâ ), Biyoloji (doğacı zekâ ).

Bulut (2003) İngilizce ders kitapları ile ilgili bir çalışma yapmıştır. İstanbul ili Beyazıt İlköğretim Okulu beşinci sınıf öğrencileri ile yapılan çalışmada “Enjoy English 5” isimli ders kitabındaki etkinlikler incelenmiştir.71 öğrenci ile yapılan çalışmada kitaptaki etkinlikler öğrencilerin çoklu zekâ profilleri ile karşılaştırılmıştır. Kitaptaki 211 etkinlikten % 63,5’i sözel-dilsel ,% 16,5’i mantıksal-matematiksel ,% 9’u sosyal ,% 4,7’si görsel-uzamsal, % 1,9’u müziksel ritmik, % 1,9’u öze dönük ,% 1,4’ü bedensel-kinestetik, % 0,9’u doğacı zekâ alanı ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre, bedensel zekâsı gelişmiş öğrenciler için bu kadar az bedensel zekâ etkinliğinin olması sakıncalı görülmüştür.

Çengeloğlu (2005) Bolu ili Dörtdivan ilçesindeki 44 ilköğretim öğrencisi ile yaptığı çalışmasında hayat bilgisi dersinde uygulanan çoklu zekâ etkinliklerinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisini incelemiştir. Araştırmacı veri olarak “Hayat Bilgisi Başarı Testi” ve “Hayat Bilgisi Tutum Ölçeği” kullanmıştır. Çalışma üç hafta sürmüş veriler öğrencilere ön test-son test olarak uygulanmıştır. Deney grubu ve hayat bilgisi başarısı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hayat bilgisi dersine karşı tutumda deney ve kontrol gruplarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Çoklu Zeka Alanları

Özdemir (2006) 4-6 yaş grubu çocukların hangi zekâ alanlarını daha çok kullandıklarına dair bir çalışma yapmıştır. Araştırma Çanakkale merkez ilçesinde bulunan özel ve devlet anaokulunda olmak üzere toplamda 232 çocuk ve bu çocukların velilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. “Veli Anket Formu” TIMI kullanılarak yapılan araştırmaya göre çocukların öğrenme sırasında kullandıkları zekâ alanları çoktan aza doğru şöyle sıralanmaktadır: Görsel-uzamsal zekâ, bedensel-kinestetik zekâ, mantıksal –matematiksel zekâ, sözel-dilbilimsel zekâ, sosyal zekâ, içsel- öze dönük zekâ ve müziksel zekâ.

Şengül (2007) çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin dolaşım sistemini öğrenme başarılarına ve fen dersine karşı tutumlarına etkisi incelenmiştir. Toplamda 52 altıncı sınıf öğrencisi ile yürütülen çalışmada kontrol grubuna klasik yöntemlerle ders anlatılmış, deney grubuna ise çoklu zekâ yöntemleri kullanılarak ders anlatılmıştır. Beş hafta süren uygulamada “Dolaşım Sistemi Başarı Testi” , “Çoklu Zekâ Envanteri” ve “Fen Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama sonunda çoklu zekâ yöntemlerinin akademik başarıyı artırdığı fakat fen dersine karşı tutumda artışa sebep olmadığı gözlenmiştir. 

Yeşilkaya (2007) çoklu zekâ eğitim ve programı ile ilgili bir doktora çalışması yapmıştır. Araştırma Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı bulunan ilköğretim okullarında yapılmıştır.150 öğrenci ve onların müzik öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada çoklu zekâya dayalı müzik eğitim modelinin uygulanabilirliği incelenmiştir. Araştırma da veri olarak gözlem formu ve açık uçlu sorulardan oluşan anketler kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre klasik yöntemlerle işlenen derste öğrencilere zekâ alanlarını geliştirecek etkinlikler yaptırılmadığı, dersin sıkıcı bir şekilde işlendiği görülmüştür. Çoklu zekâya dayalı anlatılan derste yapılan etkinliklerle ve oyunlarla öğrencilerin yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı, dersin akıcı olduğu, öğrencilerin derse gelirken daha heyecanlı oldukları görülmüştür.

Kurt (2009) tarafından yapılan çalışmada Erzurum ilinde bir lisede öğrenim gören 11.sınıf öğrencilerinin Sinir Sistemi ve Endokrin Sistemi konularını anlama başarısı incelenmiştir. Deney grubu öğrencilerine çoklu zekâ temelli etkinliklerle ders anlatılmış, kontrol grubu öğrencilerine ise klasik yöntemler kullanılarak ders anlatılmıştır. Altı hafta süren araştırmada “Denetleyici Sistem Başarı Testi” ve “Biyoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Belirlenen konuları anlamada çoklu zekâ etkinliklerinin klasik yöntemlerden daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.

Altınsoy (2011) tarafından ilköğretim 6. Sınıf öğrencileri ile yürütülen çalışmada çoklu zekâ kuramı etkinlikleri kullanılarak anlatılan madde ve ısı konusunun öğrenci başarısına, tutum ve algılamalarına etkisi incelenmiştir.25 deney grubu öğrencisi ve 25 kontrol grubu öğrencisi ile yapılan araştırma altı hafta sürmüştür. Araştırmada veri olarak “Ön Bilgi Testi” “Tutum ve Algılama Anketi” ve “Başarı Testi” kullanılmıştır. Sonuçlara göre çoklu zekâ etkinliklerinin madde ve ısı konusundaki başarıya olumlu katkıları olmuştur Etkinliklerin fen dersine karşı tutumda da olumlu bir etki sağladığı görülmüştür.

Kahraman ve Bedük (2014) tarafından yapılan çalışmada üstün yetenekli 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çoklu zekâ alanları bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma İstanbul Bilim Sanat Merkezi’ne ve grup eğitimi veren özel bir eğitim merkezine devam eden toplam 181 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri olarak Saban’ın (2001) geliştirdiği “Çoklu Zekâ Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre çoklu zekâ alanlarının cinsiyet değişkenlerine göre sözel zekâ, mantıksal-matematiksel zekâ, müziksel-ritmik zekâ, doğacı zekâ alanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kız öğrencilerin sözel zekâ, müziksel zekâ ve doğacı zekâ alanlarında erkeklerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin de mantıksal-matematiksel zekâ alanında kızlardan daha iyi düzeyde olduğu görülmüştür.

Kozağaç (2015) tarafından yapılan çalışmada eğitim fakültesi matematik öğretmenliği öğretmen adayları ve fen edebiyat fakültesi matematik bölümü mezunlarının çoklu zekâ alanları incelenmiştir. Çoklu zekâ alanlarının adayların sosyal beceri ve öğretmenlik mesleğine tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 72 öğretmen adayı katılmıştır. Veri olarak Özden (1997) tarafından çevirisi yapılan “Çoklu Zekâ Envanteri” Yüksel (1998) tarafından çevirisi yapılan “Sosyal Beceri Ölçeği” ve Aydın’ın (1993) geliştirdiği “Minnesota Öğretmen Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın neticesinde öğretmen adaylarının mantıksal-matematiksel zekâsının diğer zekâ alanlarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumlarının fen edebiyat fakültesi mezunlarınınkinden daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Karacalı ve Tezel (2017) tarafından yapılan çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına dair görüşleri araştırılmıştır. Eskişehir ilindeki ortaokullarda görev yapan fen bilimleri öğretmenlerine “Fen Bilimleri Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramının Uygulanması ile İlgili Öğretmen Görüşleri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu Uygulanmıştır” Araştırma neticesinde fen bilgisi öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramının uygulanmasına dair görüşlerinin “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin kuramın uygulanmasına dair görüşleri ve cinsiyet, mezun olduğu fakülte, dersine girdiği sınıflardaki öğrenci sayısı, kıdem yılı arasında anlamlı bir fark bulunamamış; fakat görev yaptığı okuldaki unvana göre anlamlı bir fark bulunmuştur.